Zamanaşımı Süreleri
IV-ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI
 
Saymanlıklarca tahsil edilerek emanetler hesabına kaydedilen paralar, zamanaşımı bakımından genel olarak 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık, 1 yıllık ve 6 aylık zamanaşımına tabi olanlar ile zamanaşımına tabi olmayan emanetler olmak üzere altı gurupta toplanır.
A- 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler
 
a) 4735 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce müteahhit ve taşeronlardan alınan geçici teminatlar;
 
1- İhale başkası üzerinde kaldığı takdirde; en avantajlı ikinci teklifi veren istekli için sözleşmenin yapıldığı tarihi, diğer istekliler için ihale kararının verildiği tarihi,
 
2- Komisyonca ihaleden vazgeçildiği takdirde, bu husustaki karar tarihini,
 
3- Geçici teminatını yatıran şahıs ihaleye girmekten vazgeçtiği takdirde, bu isteğini bildirdiği veya en geç ihalenin başkası üzerinde kaldığı tarihi,
 
izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 
b) 4735 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce müteahhit ve taşeronlardan alınan kesin teminatlar;
 
1- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi,
 
2- İdarece, müteahhit veya taşeron kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri almak için müteahhit veya taşeron tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde, hüküm tarihini,
 
izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 
c) Adli teminat olarak alınan paralar;
 
1- Kefalete bağlanarak serbest bırakılan kişilerden alınan nakdi teminatlarda paranın iadesi hakkında verilen karar tarihini,
 
2- İcranın geri bırakılması için karar verilmek üzere alınan teminatlarda istekli lehine çıkan kararın kesinleştiği tarihi,
 
izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 
d) (Değişik: 31.7.1997, 23066 R.G. ) Memur yollukları, tapu akit ücretleri, icra kesintileri, posta ve haberleşme masrafları karşılıkları, resmi daire ve kurumlara ait 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilen emanetler ayrıntı kodlarına kayıtlı paralar alacaklısına iade edilmesi gerektiği; hacizli mallar satışından artan paralar ile mahkeme sonucuna kadar saymanlığa teslim edilen paralar, mahkemece paranın iadesi için verilen kararın kesinleştiği tarihten başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 
B- Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler
 
a) Ölen kimselerin üzerinde bulunup ölümünden sonra kaybolmaması için saymanlıklara teslim edilen paralar, bu hususta usulüne göre yapılacak ilan tarihinden,
 
b) Vekalet ücretleri merkez hissesi bölümünde kayıtlı paralar, paranın emanete alındığı tarihi izleyen mali yıl başından,
 
c) 2548 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü uyarınca yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkumiyetin hitamı tarihinden,
           
itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
 
C- İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler
 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde bütçeye gelir kaydedilir.
 
Adli teminat olarak alınan paralar zamanaşımı süresini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın tahsil edildiği yılı izleyen ikinci yıl sonunda bütçeye gelir kaydedilir.
 
D- Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler
 
Vergi kanunları uyarınca vergi, resim ve harçlardan fazla veya yersiz olarak tahsil edilmesi nedeni ile geri verilmek üzere emanete alınan paralar, Vergi Usul Kanununun 120nci maddesine göre düzeltme fişinin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık zamanaşımına tabidir.
 
            4458 sayılı Kanuna Göre Alınan Emanetler ayrıntı kodundaki tutarlardan Gümrük Kanununun 180 inci maddesi hükmüne göre aynı Kanunun 177 nci maddesinin 1 numaralı bendinin (b), (d), (e), (f), (j) ve (k) alt bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir.
 
E- Altı Aylık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler
 
2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun hükümlerine göre işverenler veya sorumlularca nakden veya hesaben alınan vergi iadelerinden hak sahiplerine süresi içerisinde ödenmeyerek saymanlıklara geri verilen tutarlar; hak sahipleri veya kanuni mirasçılarının talep etmemeleri halinde, iade dönemini takip eden 6 ay içinde zamanaşımına uğrar.
 
F- Zamanaşımına Tabi Olmayan Emanetler
 
a) Hastaneye gelen veya getirilen kimselerin üzerinde bulunup kendi rızaları ile saklanmak üzere alınan paralar,
 
b) Kefalet Kanunu ve Kefalet Sandığı Nizamnamesi gereğince müteselsil kefalete bağlı memurların aylıklarından, Kefalet Sandığı nam ve hesabına aidat olarak kesilen paralarla zimmettar memurlardan Sandık adına tahsil edilen paralar,
 
c) Pansiyon %12 leri,
 
d) Teminatlardan, 506 sayılı Kanun gereğince kesilen sigorta primleri karşılıkları,
 
e) 4857 sayılı Kanun gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu adına tahsil edilen para cezaları,
 
zamanaşımına tabi değildir.
 
G- Zamanaşımı Süresi Belirtilmeyen Emanetler
 
Yukarıda sayılan emanetler kapsamına girmeyen emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin zamanaşımı süreleri Bakanlıkça belirlenir.
 
            Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
 
 
 
 
 
Ömer DUMAN
Bakan a 
Genel Müdür
 
 
 
 
 
 
Malatya Muhasebe Müdürlüğü
 

Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu Web Sitesi Murat TUNÇ tarafından düzenlenmiştir. Web sitesiyle ilgili görüş ve önerilerinizi malatyamuhasebe@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.. Copyright (c) 2008